Regulamin konkursu na INSTAGRAMIE

 

1 Określenie Organizatora

 1. Organizatorem Konkursu jest: Zina Blue Wioleta Gorlikowska-Miś z siedzibą w Polanowie, adres: ul. Sławieńska 17A, 76-010 Polanów, NIP 499-046-83-41, REGON 388837622 (dalej „Organizator”)

2 Termin i miejsce Konkursu

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą WYGRAJ MEGA RAJSTOPY do wyboru model: GG BLACK lub EMILY BLACK i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Konkurs trwa od czasu momentu wstawienia postu konkursowego na platformie Instagram.
 3. Konkurs prowadzony jest na instagramie @zinablue.pl
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z serwisem Instagram.

 

3 Nagroda

 1. W konkursie zostanie nagrodzona 1 osoba. Nagrodą w konkursie (zgodnie
  z wyborem zwycięscy) mogą zostać 1 x rajstopy GG BLACK rozmiar UNI lub 1 x rajstopy EMILY BLACK rozmiar UNI.

 

4 Przebieg Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:
  • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • posiada aktywny profil na Instagram,
  • zapoznała się z niniejszym regulaminem.

 

 1. Uczestnicy Konkursu zgłaszają się do konkursu poprzez wykonanie wszystkich zadań zawartych w poście. Każdy uczestnik może dodać nieograniczoną ilość odpowiedzi.
 2. Zgłoszenia można umieszczać od momentu utworzenia posta konkursowego, do dnia zakończenia konkursu (dokładna data i godzina zostanie podana w poście konkursowym). Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe,
  w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne
  i obraźliwe, nawołujących do przemocy lub nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
 4. Organizator Konkursu powoła swoją komisję konkursową (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
 5. Spośród osób, biorących udział w konkursie, nagrodę otrzymają osoby wylosowane przez Komisję Konkursową.
 6. Zwycięzcy są zobowiązani do skontaktowania się z Organizatorem w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatorów, którzy mogą ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

 

5 Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Zina Blue Wioleta Gorlikowska-Miś z siedzibą w Polanowie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy profilu Instagram w celu poinformowania o wynikach Konkursu w komentarzu na profilu Instagram organizatorów.

6 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 19.01.2022 do godz. 23.59, w formie komentarza pod postem konkursowym lub w osobnym poście z wynikami.
 3. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy w przeciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Koszt wysyłki nagrody ponosi Organizator (wysyłka tylko na terenie Polski).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych, także skutkujące brakiem możliwości przekazania nagrody Zwycięzcy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.
 6. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu Instagram. Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje należy nadesłać na adres e-mail Organizatora. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.