REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

zinablue.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.zinablue.pl prowadzony jest przez Wioletę Gorlikowską-Miś w ramach działalności gospodarczej pod firmą Zina Blue WIOLETA GORLIKOWSKA-MIŚ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: ul. Sławieńska, nr 17A, 76-010 Polanów, NIP 4990468341, REGON 388837622, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

– korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@zinablue.pl,

-telefonicznie, pod numerem kontaktowym +48 798 757 595.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
  a.  REGULAMIN – niniejszy regulamin,
  b. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
  c. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce,
  d. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  e. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
  f. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  g. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zinablue.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
  h. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  i. INFORMACJE HANDLOWE – informacje przekazywane przez Sklep Klientowi w oparciu o jego zgodę na takie działanie, informacji o aktualnych produktach i usługach Sklepu.
  j. KONTO KLIENTA – tworzone na żądanie Klienta w celu ułatwienia mu składania Zamówienia, kontaktu ze Sklepem oraz umożliwienia mu śledzenia Zamówienia.
  k. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane w oparciu o zasady i posiadające określone parametry jak okres trwania itp. udostępnione Klientowi przed dokonaniem zakupu na stronie internetowej Sklepu internetowego, z których Klient może skorzystać lub nie zależnie od swojej woli.
  l. KOSZYK – element oprogramowania służący przechowywaniu i aktywnym podsumowywaniu produktów, które Klient może chcieć zakupić. Przed dokonaniem zakupu Klient ma możliwość sprawdzenia i ewentualnej korekty stanu Koszyka.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep funkcjonuje w standardowych godzinach pracy (8-16) i w tych godzinach możliwy jest kontakt ze Sklepem pod numerem telefonu: 798 757 595. Kontakt mailowy możliwy jest całodobowo Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji handlowej o produktach i usługach Sklepu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: kontakt@zinablue.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
  a. podłączenie do Internetu,
  b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d. włączona obsługa Cookies i Java Script
  e. program do odczytu plików formatu PDF.
 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: kontakt@zinablue.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 5. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu – opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.
 6. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu mogą stanowić podstawę do zablokowania konta Klienta i uniemożliwieniu mu dokonywania dalszych zakupów za jego pośrednictwem.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku.
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.
 7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów.
 8. Brak odbioru przesyłki przez Klienta związany z naliczeniem kosztów odesłania jej do Sklepu skutkuje obciążeniem go kosztami przesyłki zwrotnej.
 9. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
  a. częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
  b. anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.
 11. Na realizację zamówienia Sklep ma 1-3 dni robocze, od momentu dokonania zapłaty przez Klienta.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW

 1. Sklep zobowiązuje się do wydania bonu podarunkowego osobie, która go zakupiła i do przyjmowania płatności realizowanych takim bonem za Produkty nabywane przez posiadacza bonu w Sklepie.
 2. Wydanie bonu podarunkowego nabywcy nastąpi w formie elektronicznej poprzez przekazanie kodu aktywacyjnego do wykorzystania przy zakupach lub w formie wysyłki bonu na adres wskazany przez nabywcę. Formę wydania wybiera nabywca dokonujący zakupu bonu. Sklep zastrzega, że opcja wysyłki bonu może być dodatkowo płatna, o czym informuje na stronie internetowej podczas składania Zamówienia na bon.
 3. Aby zakupić bon podarunkowy Klient wybiera na stronie Sklepu wartość nominalną bonu i dodaje go do koszyka zakupowego oraz decyduje w jakiej formie bon ma być wydany (wysyłka czy elektroniczny). Pozostała część procesu zakupu jest analogiczna do zakupu innych Produktów ze strony Sklepu.
 4. Po dokonaniu płatności, Sklep najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego wyśle na e-mail podany przez nabywcę kod aktywacyjny dla bonu. Jeżeli nabywca wybrał opcję wysyłki bonu, Sklep dodatkowo naliczy koszt przesyłki pocztowej i w ciągu 2 dni roboczych zleci dostawę bonu podarunkowego pod podany przez nabywcę adres, z wykorzystaniem usług firmy kurierskiej.
 5. Płatność za bon podarunkowy nie może być dokonana przy użyciu innego bonu podarunkowego.
 6. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w Sklepie i nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części).
 7. Bon nie podlega zwrotowi do Sklepu.
 8. Bon może być użyty przez nabywcę lub jakąkolwiek inną osobę, która jest w jego legalnym posiadaniu, tzn. „bon na okaziciela”.
 9. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie jego ważności. Termin ważności bonu podarunkowego wynosi jeden (1) rok od momentu jego zakupu i odzwierciedlany na wydawanym bonie podarunkowym. Termin ważności bonu komunikowany jest także na stronie do zakupu bonów.
 10. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z jego terminem ważności, jest równoznaczne z utratą jego ważności i utratą środków na nim się znajdujących.
 11. Nabycie bonu podarunkowego (bonu tzw. jednego przeznaczenia) stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT), jeżeli Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT. Odpowiedni dokument sprzedaży wydawany jest nabywcy w momencie zakupu bonu, a samo jego wykorzystanie (zakup produktów w ramach opłacenia bonem) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
 12. Każdy bon wyposażony jest w unikatowy kod aktywacyjny rejestrowany w systemie Sklepu. Aby skorzystać z bonu należy w trakcie zamawiania produktu/produktów w podsumowaniu zamówienia wpisać kod bonu we wskazanym do tego miejscu i aktywować bon przez zatwierdzenie przyciskiem. Spowoduje to przeliczenie zamówienia. Należy po przeliczeniu zachować dalszy tok zamawiania. Bon pozwala na jednokrotną płatność.
 13. Gdy cena produktu/ów, które chce zakupić posiadacz bonu będzie wyższa niż kwota pozostająca na bonie podarunkowym, jest on zobowiązany do zapłaty różnicy ceny produktu/produktów w sposób udostępniony przez Sklep na stronie internetowej.
 14. Sklep nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie bonu przez nabywcę/posiadacza i nie wystawia duplikatów.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży produktów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy jest unieważniany, a środki przepadają.

§ 6 REKLAMACJA BONÓW

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem produktów przy użyciu bonów będą rozpatrywane przez Sklep analogicznie do ogólnej procedury reklamacyjnej opisanej w poniższym Regulaminie.
 2. Osoba, która nabyła produkty za bon, może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy analogicznie jak gdyby nabyła produkt i uiściła cenę, zgodnie z ogólną procedurą odstąpienia od umowy opisaną w poniższym Regulaminie.
 3. Kwota należna z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono bonem nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Klient może wybrać inny produkt/y o tej samej wartości lub droższy produkt/y za dopłatą.

§ 7 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Towaru jest naliczany, a Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT) i nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost,
  b. za pośrednictwem paczkomatów obsługiwanych przez firmę InPost.Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach Produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
  a. Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą i BLIK za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – obsługę płatności prowadzi PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  b. Płatności elektroniczne za pomocą systemu portfela wirtualnego PayU – obsługę płatności prowadzi PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych”c. Przelew tradycyjny na konto: 41 1090 1711 0000 0001 4804 3844
 1. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 4 dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po 3 dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 2. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Sklep podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia.
 3. W przypadku niektórych Produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania Towaru bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 3. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 4. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania Towaru do Sklepu. Można wykorzystać formularz z Załącznika nr 2. W przypadku konieczności odesłania Towaru do sklepu Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup Produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na kontakt@zinablue.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla reklamującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Sklep uznał reklamację.
 9. Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy wysyłki. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 10. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Klientów zagranicznych powinni oni zorientować się jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a Sklep w razie konieczności przystąpi do takiej procedury.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@zinablue.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie będzie skuteczne.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:
 • nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Sklepu, tj. ul. Sławieńska, nr 17A, 76-010 Polanów. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
 4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem VAT.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Formularz zwrotu towaru – pobierz

Formularz reklamacyjny